06Th2/18
9

Học tập kinh nghiệm và giao lưu về giải pháp đổi mới trong công tác quản lí, tổ chức thực hiện và phương pháp dạy học của trường, lớp theo mô hình trường học mới (VNEN) giữa trường TH Phước Sang huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương và Trường TH Lộc An C huyện Bảo Lâm tỉnh Lâm Đồng năm học 2017-2018

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-PGDĐT của Phòng Giáo dục Phú Giáo V/v Tham quan, học tập kinh nghiệm và